TKCC Annoucement Coverpage

ประกาศ TKCC 2/2562

เรื่อง นโยบายคุณภาพ บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ตามที่บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) นั้น เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ จึงขอประกาศ นโยบายคุณภาพเพื่อให้บุคคลากรทุกระดับและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กรได้ทราบโดยทั่วกัน ดังต่อไปนี้

“บริษัท ไทย-เกาหลี คาลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการตามระบบมาตรฐานคุณภาพ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) โดยจะดำเนินการด้วยความเป็นกลางทุกขั้นตอน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และบรรลุวัตุประสงค์ขององค์กร”

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายคุกกี้

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close